{{ title }}

{{ title }}

{{ description }}

Kontakter

Avtalevilkår for oppbevaringstjeneste

Sist oppdatert 2024.03.11

Pris på oppbevaringstjenesten med tilhørende tilleggstjenester avtales direkte mellom partene. Pris kan blant annet beregnes med utgangspunkt i volum, enheter, timepris m.v. Dersom prisen ikke er avtalt særskilt i forkant av oppstart på oppbevaringstjenesten aksepterer kunden den pris Vónin Refa AS fakturerer.

Vónin Refa AS forbeholder seg retten til å justere prisen på oppbevaringstjenesten uten at det sendes særskilt varsel om endring med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt med kunden.

Oppbevaringstjenesten fornyes automatisk og faktureres for to måneder av gangen, regnet fra oppstartsdato for tjenesten med mindre annet er skriftlig avtalt med kunden.

Dersom varen som oppbevares selges eller på annen måte overdras til ny eier mens den oppbevares av Vónin Refa AS, skal Vónin Refa AS skriftlig underrettes om dette.

Kunde som har inngått avtale med Vónin Refa AS om oppbevaring, er ansvarlig for å betale vederlaget for oppbevaringstjenesten i henhold til denne avtale til tross for at varen har fått ny eier, med mindre Vónin Refa AS skriftlig har samtykket i annet.

Kunden aksepterer at varen oppbevares i henhold til de til enhver tid tilgjengelige oppbevaringskapasiteter. Dette innebærer en variasjon fra, men ikke begrenset til, oppbevaring under tak i binge, utendørs på kai under presenning, bigbag, i hall m.v. Oppbevaringsfasiliteter kan variere gjennom oppbevaringsperioden.

Vónin Refa AS skal forsøke, men er ikke forpliktet til å underrette kunden om oppbevaringsfasiliteter.

Vónin Refa AS skal ved utøvelsen av oppbevaringstjenesten utvise tilbørlig omsorg for varen.

Vónin Refa AS har ikke og påtar seg intet ansvar for det som oppbevares på vegne av kunden hva gjelder skader eller tap som oppstår på de oppbevarte eiendelene.

Kunden selv er ansvarlig for eventuelle skader/tap som oppstår på eiendelen(e) som ledd i oppbevaringstjenesten, inkludert eventuelle skader som oppstår ved levering og henting. Vónin Refa AS er ansvarsfri for alle direkte, så vel som indirekte tap som kunden eventuelt måtte bli påført.

Vónin Refa AS er heller ikke ansvarlig for kundens eget mannskap eller annet mannskap som på vegne av kunde utfører handlinger relatert, men ikke avgrenset til levering av vare for oppbevaring, henting av vare, legging av vare i binge m.v. Kunde er selv ansvarlig for at eget personell eller personell som opptrer på vegne av kunde og som bistår med slike prosesser har nødvendige kvalifikasjoner, opplæring, kursing og at deres handlinger er dekket av kundens egen forsikring.

Vónin Refa AS er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av oppbevaringstjenesten ved hindringer utenfor rimelig kontroll, som brann, naturkatastrofer, krig, epidemier, pandemi, streik, vesentlige lovendringer, offentlige pålegg og lignende. Ansvarsfritaket gjelder også for direkte eller indirekte tap, skader på personer eller eiendom, eller andre konsekvenstap forårsaket i relasjon til oppbevaringstjenesten.

Ved tilfeller hvor lageret blir ødelagt, uansett årsak, opphører leieavtalen automatisk. I slike tilfeller er ikke Vónin Refa AS forpliktet til å tilby leietaker et erstatningslager, verken før eller etter eventuell ombygging eller oppføring av nytt lagerbygg.

Kunden er selv ansvarlig for å holde sitt utstyr tilstrekkelig forsikret mens det er til oppbevaring hos utleier, samt mens det er i
transport innenfor (internlogistikk) og til og fra utleier sine anlegg.

Tidspunkt for levering av eiendel for oppbevaring skal avtales med Vónin Refa AS innen rimelig tid før avlevering. Kunden er selv ansvarlig for avlevering av eiendelen.

Ved avlevering skal kunden påse at eiendelen avleveres i henhold til avtale og Vónin Refa AS sine mottaksrutiner. Varen skal være tydelig merket med kundens navn og kontaktinformasjon.

Kunden er ansvarlig for å avklare rutiner og krav med Vónin Refa AS.

Vónin Refa AS har intet ansvar for eiendelens tilstand ved levering og under oppbevaring herunder, men ikke begrenset til, eventuelt organisk avfall i eiendelen.

Av hensyn til egne og andres lagrede eiendeler og oppbevaringsfasiliteter skal kunde tilstrebe at eiendelen inneholder minst mulig organisk avfall forut for levering til utleier for oppbevaring.

Kunden er innforstått med at det vil kunne være organisk avfall på egen og andres varer som oppbevares hos Vónin Refa AS med de utfordringer som dette kan medføre med for eksempel skadedyr.

Avhenting av eiendelen skal avtales i rimelig tid i forkant av ønsket tidspunkt for avhenting.

Ved vesentlig leieavtalemislighold kan Vónin Refa AS heve avtalen og kreve umiddelbar avhenting av oppbevarte eiendeler. Vónin Refa AS kan tilbakeholde eiendelene og kreve sikkerhet for alle krav mot leietaker, inkludert omkostninger fra misligholdet, inntil utestående beløp er betalt.

Ved vedvarende ubetalt leie, oversendes kravet til Vónin Refa AS sin inkassoforbindelse. Ved betalingsmislighold fortsetter kundens betalingsforpliktelse. Eiendelen kan flyttes for kundens regning. Hvis oppbevaringskostnadene blir urimelige eller betaling uteblir lenge, kan eiendelen Ternes for kundens regning.

Ved vesentlig mislighold av kundens forpliktelser i henhold til denne leieavtalen, har Vónin Refa AS rett til å heve avtalen med
umiddelbar virkning.

Dersom eier av vare som oppbevares skulle bli ukjent, uansett årsak, vil Vónin Refa AS anse varen(e) med ukjent eier som hittegods, jf. lov om hittegods § 3 tredje ledd. Hittegodset (den oppbevarte vare) vil da behandles i henhold lov om hittegods sine regler og potensielt selges til 3. part. Kunde er innforstått med dette og aksepterer en slik behandling ved ukjent eierskap.

Vónin Refa på Instagram